คำอธิบายรายวิชา


 

โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชาสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ (Thai Society and Globalization)                         จำนวน 3 หน่วยกิต (3 ชม.)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
………………………………………………………………………………………………………………………
คำอธิบายรายวิชา
            วิวัฒนาการและสภาพปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และสังคม เศรษฐกิจ การเมืองโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย การพัฒนา และการปรับตัวของสังคมไทยในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
 
คำอธิบายเพิ่มเติม
            วิชาสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมสมัยใหม่ที่กำลังเผชิญวิกฤติหลายด้าน ด้วยการศึกษาความหมาย ความเป็นมา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้น เรียนรู้แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้สังคมไทยก้าวข้ามวิกฤติการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าในขณะนี้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย สาระสำคัญ และแนวโน้มของโลกาภิวัตน์
2.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทย
3.      เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้แนวทางการปรับตัวของสังคมไทยท่ามกลางโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน
 
สถานที่ติดต่อ
            ห้อง 321  อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
เนื้อหา
1.      ความเข้าใจเรื่องระบบโลกาภิวัตน์
1.1       ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
1.1.1        จุดกำเนิดและพัฒนาการของลัทธิเสรีนิยม
1.1.2        ลัทธิล่าอาณานิคม / ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก
1.1.3        สงครามเย็น (ความขัดแย้งระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยม)
1.2       โลกาภิวัตน์ : สถานการณ์ปัจจุบัน
1.2.1        ความหมาย สาระสำคัญของโลกาภิวัตน์
1.2.2        โลกาภิวัตน์ : มองผ่านบทบาทองค์กรโลกบาล องค์การระหว่างประเทศ
1.2.3        โลกาภิวัตน์ : มองผ่านบรรษัทข้ามชาติ และผลกระทบจากการครอบงำ
1.2.4        แนวโน้ม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองโลกยุคโลกาภิวัตน์
1.2.5       แนวโน้มของการเคลื่อนไหวต่อสู้ของประเทศโลกที่สามเพื่อออกจากการครอบงำของประเทศมหาอำนาจ / ทุนนิยมศูนย์กลาง
 
 
2.      ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย
2.1   ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
         2.1.1    พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมไทย (จาก พ.ศ.2398 – แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10)
         2.1.2    ประวัติการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทย จาก พ.ศ. 2475 – 14 ตุลา 2516 – ปัจจุบัน
2.2                   สังคมไทยกับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ (ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)
2.2.1    ความยากจน / ภาวะหนี้สิน
2.2.2    ความไม่สมดุลของการพัฒนา / ช่องว่างคนรวย – คนจน / เมือง – ชนบท
2.2.3    วัฒนธรรมบริโภคนิยม / การครอบงำทางวัฒนธรรม
2.2.4    การแย่งชิงอำนาจการจัดการ และครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
2.2.5    ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม
2.2.6    การละเมิดสิทธิมนุษยชน / ความรุนแรง / การกดขี่ทางเพศ
2.2.7    ความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรม ฯลฯ
              2.3   การปรับตัวของสังคมไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
                           2.3.1    แนวทางของรัฐไทย (สภาพัฒน์ฯ)
                           2.3.2    แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง / เศรษฐกิจรากหญ้ากับการพึ่งตนเอง
                           2.3.3    แนวทางชุมชนเข้มแข็ง / ประชาสังคม / บทบาทของ NGOs
                           2.3.4    แนวทางการเมืองภาคพลเมือง / การเมืองสีเขียว
                           2.3.5    แนวทางปฏิรูปสื่อ และการศึกษาเพื่อสร้างสื่อ และการศึกษาทางเลือก ฯลฯ
 
กิจกรรมการเรียนรู้
บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
กิจกรรมกลุ่มย่อย
การศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน นำเสนอหน้าชั้น
เวทีเสวนา   
                      
การวัดผล
          คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน, คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
               
ประเมินผล

80 – 100
= A
75 – 79
= B+
70 – 74
= B
65 – 69
= C+
60 – 64
= C
55 – 59
= D+
50 – 54
= D
0 – 49
= F
ผลการเรียนไม่สมบูรณ์
= I

 แหล่งค้นคว้าประกอบการเรียน
1.      ห้องสมุดเตียง ศิริขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2
2.      ห้องสมุดสำนักวิทยบริการ
3.      อินเตอร์เน็ต
 

วันที่ : 23 ก.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 5182

ศูนย์ประสานงานวิชาสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์

ห้อง 321 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์