ทีมอาจารย์ผู้สอน

 


อาจารย์สพสันติ์  เพชรคำ
ผู้ประสานงานรายวิชา

 
   


รองศาสตราจารย์พชร  มีกลาง

 
 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร

 
 

 


อาจารย์วิชาญ  ฤทธิธรรม

 
 

 


อาจารย์วีรศักดิ์  บำรุงตา

  


วันที่ : 22 ก.ย. 2552
อ่าน : 2830

ศูนย์ประสานงานวิชาสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์

ห้อง 321 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์